×

Testlər

Рубрика: Azərbaycan dili

Suallar aşağıdakı mövzuları əhatə edir:

Leksika:

  • Sözün leksik və qrammatik mənası
  • Sözlərin həqiqi və macazi mənası
  • Frazeoloji birləşmələr
  • Təkmənalı və çoxmənalı sözlər
  • Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər
  • Terminlər. Arxaizmlər
  • Leksik təhlil

İsim:

Неверный инициализированный шорткод